Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej
link do facebook zs Witos
link do facebook zs SKKT wędrowiec

Certyfikaty
Współpraca

„Praktyki zagraniczne”

 

Uczniowie ZS im. W. Witosa wyjadą na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+!

Regulamin
formularz zgłoszeniowy

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 80 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyk, Technik organizacji reklamy, Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch turach:

Powyżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie.
Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana Marka Jani.

 

 

Nasz szkoła otrzymała pozytywną decyzję dot. wniosku o dofinansowanie wyjazdów 80 uczniów na praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2018/2019. Projekt pt. „Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473, będzie realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt ma na celu wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 80 uczniów 5 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Jednocześnie, ma to zapewnić wzrost jakości, efektywności i atrakcyjności działań ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, szczególnie w zakresie współpracy z zagranicznymi partnerami.

Wspierającymi osiągnięcie oraz wpisującymi się w cele główne sę następujące cele szczegółowe:
1) Rozwój umiejętności zawodowych grupy 80 uczniów biorących udział w stażu, w tym 20 uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, 10 profilu Technik Logistyki, 10 profilu Technik Organizacji Reklamy, 20 profilu Technik Hotelarstwa oraz 20 profilu Technik Obsługi Turystycznej, których zagraniczny rozwój umiejętności zawodowych zwiększy ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwoli zwiększyć ich konkurencyjność na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.
2) Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 80 uczniów – podstawowych oraz przekrojowych, takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych oraz świadomości znaczenia posiadanych i nabytych kompetencji u wszystkich uczniów, w tym z grup defaworyzowanych.
3) Rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej i językowej, co zostanie potwierdzone certyfikatem odbycia kursu językowego oraz stażu zagranicznego, podczas którego językiem roboczym będzie język angielski.
4) Rozwinięcie stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą, a także potwierdzenie przebytego procesu rozwoju i zdobytych kompetencji 80 uczestników projektu, poprzez wykorzystanie wypracowanych metod certyfikacji i walidacji i wystawienie wszystkich właściwych dokumentów takich jak Europass Mobilność, elementy systemu ECVET w ramach Wykazów Osiągnięć i innych.
5) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla przynajmniej 40 uczniów z grupy defaworyzowanej, dla których będzie to jedyna okazja do nabycia doświadczenia życia i pracy zagranicą.
6) Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej poprzez praktyczne zaznajomienie się z dobrymi praktykami w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
7) Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy.

Uczestnikami projektu ma być 80 uczniów szkoły, którzy w ramach realizacji mają być podzieleni na 2 grupy składające się z 40 uczniów II i III klas technikum każda. Zgodnie z poczynionymi założeniami, będą to osoby uczące się w naszej szkole na 5 kierunkach kształcenia: 20 techników żywienia i usług gastronomicznych, 10 techników logistyków, 10 techników organizacji reklam, 20 techników hotelarstwa oraz 20 techników obsługi turystycznej.
Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy na praktyki dwóch 40-osobowych grup. Program przewiduje wyjazd i pracę w greckich hotelach/restauracjach, także w działach zajmujących się marketingiem oraz logistyką, przez 2 tygodnie – 10 dni roboczych po 8 godz. dziennie. Praktyki zagraniczne będą stanowić część obowiązkowych praktyk, zaliczanych w ramach realizowanej podstawy programowej – na ich podstawie wystawiona zostanie ocena cząstkowa z praktyk zawodowych. Szkoła będzie odpowiedzialna za walidację i uznanie osiągniętych efektów uczenia podczas praktyk zagranicznych. Opiekunowie grup wraz z mentorami i opiekunami praktyk z ramienia partnera greckiego będą osobami odpowiedzialnymi za przygotowania certyfikatów, wykazów osiągnięć i innych dokumentów wchodzących w skład procesu certyfikacji i walidacji oraz będą oni czuwać nad bezpieczeństwem stażystów w podróży na praktyki i podczas pobytu na miejscu – w pracy i czasie wolnym.